Zatražite ponudu

Projekt - Pješački most u Dublinu

  • Projektirano:
  • Izvedeno:
  • Lokacija:
  • GBP:

pješački most u Dublinu
međunarodni natječaj 2002.
nagrada: zadovoljstvo u izradi projekta

 

Stvaranje prepoznatljivog orijentira bila je jedna od ideja u projektiranju pješačkog mosta. Upotrebom svjetlosnih efekata– svjetlosnih stupova, koji se sijeku na 60 m visine, stvarani reflektorima smještenim u vrhovima stupova čeličnih nosača mosta, noću nastaju “vrata”, koja su vidljiva u radijusu od desetak kilometara.
Drugi svjetlosni efekt je kontinuirana LED rasvjeta u rukohvatu ograde, koja ravnomjerno osvjetljava hodnu plohu mosta i ima funkciju stvaranja ugođaja kao na brodu. Treći svjetlosni efekt je kontinuirano fluorescentno zeleno svjetlo sa svake strane donjeg ruba pješačke plohe. Svjetlo je pojačano na podiznom dijelu mosta naglašavajući na taj način plovni pojas za prolaz manjih brodova. Noću je moguće osvjetljenjem promijeniti boju mosta.

Pet metara širok čelični most ovješen je na dva Pylona, koji su temeljeni u koritu rijeke, nagnuti jedan prema drugome i usidreni u obalni zid.
Most je simetrično konstruiran na osovinu 100m široke rijeke, a podizanjem srednjeg djela stvara se 33m široki prolaz za sve vrste plovila.
Prema sredini rijeke nagnuti pyloni upeti su u riječna stupišta i svaki je sa dvije zatege (kabela) usidren u obalnom zidu.
Iz istih sidrišta polaze i kablovi čijim se utezanjem u tom sidrištu podižu pokretni dijelovi mosta.
Mostna konstrukcija je čelični sanduk visine 0,70 m, poprečnim nosačem spojen sa pylonom i u obalnom zidu nepomično oslonjen. Bočne stijenke sanduka nagnute su radi smanjivanja refleksa brodskih radarskih uređaja.
Za stabilizaciju podignutih mostovnih dijelova kao i za prvotno pokretanje istih kod spuštanja predviđa se odgovarajuća hidraulika u području zgloba.
Kabeli su iz optičkih razloga predimenzionirani odnosno udvostručeni, pa time ujedno omogučavaju izmjenu pri punom opterećenju mosta.

VIDEO